HISTORIA SZKOŁY

Tradycje Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu - Blichu sięgają początków tego wieku. Dziewięćdziesiąt dwa lata temu pod budynek Ludowej Szkoły Rolniczej został wmurowany kamień węgielny, a w 1925 r. uroczystego jej otwarcia dokonał prezydent Stanisław Wojciechowski.

powieksz
Stary budynek szkoły

Od tego czasu zmieniała nazwę i profile kształcenia, zawsze jednak dla Łowickiego i regionów przyległych stanowiła centrum oświaty rolniczej. Spełniała też funkcje kulturowe. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu powstała jako siódma tego typu szkoła w województwie warszawskim, do którego powiat łowicki wówczas należał.

Nazwa Blich wiąże się z przeszłością. Kiedy u schyłku XVIII wieku arcybiskupi gnieźnieńscy opuścili Łowicz, w którym znajdowała się przez kilka stuleci ich główna siedziba, w częściowo zniszczonych zabudowaniach zamkowych prymas Michał Poniatowski założył manufakturę płótna. Po drugiej stronie Bzury, na terenach dawnych ogrodów arcybiskupich, powstały budynki i urządzenia do blichowania czyli bielenia płótna. Blichowanie i manufaktura działała krótko. Ślad jej istnienia pozostał w nazwie Blich.

Od początku swego istnienia szkoła nosiła imię Tadeusza Kościuszki, o którym pamięć na łowickiej wsi była wciąż żywa. Wykonany z brązu pomnik patrona z napisem "Tadeuszowi Kościuszce - Lud Łowicki" stanął w 1925 r. na wprost głównego wejścia do szkoły usunięty przez Niemców w 1939 r. - nowy ufundowany przez wychowanków odsłonięty w 1975 r.

Pierwsi uczniowie, a było ich 50, rozpoczęli naukę w Ludowej Szkole Rolniczej na Blichu 15 stycznia 1925 r. Ludowa Szkoła Rolnicza na Blichu od chwili powstania posiadała gospodarstwo szkolne stanowiące niezbędną bazę dydaktyczną. Zajmowało ono powierzchnię 33 ha, powiększoną w latach trzydziestych o dodatkowych 12 ha. Wraz z budową szkoły wzniesiono również budynki gospodarcze.

Wrzesień 1939 r położył kres funkcjonowaniu blichowskiej szkoły na kilka lat. Do szkoły wprowadziła się kompania wojsk niemieckich, a mieszkania nauczycieli zostały zajęte przez oficerów. Zniszczona została cała dokumentacja szkolna oraz biblioteka. Szkoła wznowiła swą działalność niespełna dwa miesiące po wyzwoleniu Łowicza spod okupacji hitlerowskiej. Dzięki wspólnej pracy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz pomocy lokalnych władz udało się już 3 marca 1945 r. uruchomić Roczną Szkołę Rolniczą dla chłopców. Wkrótce, bo już w maju 1945 r. rozpoczęło działalność 3 letnie Koedukacyjne Gimnazjum Rolnicze, w którym po raz pierwszy na Blichu podjęły naukę dziewczęta. W roku 1948 gimnazjum przekształcono w 4 letnie Liceum Rolnicze, a to w trzy lata później zmieniono na 4-letnie Technikum Rolnicze. Kolejne zmiany organizacyjne następują w 1965 r. kiedy Technikum Rolnicze zostaje przekształcone w Technikum Hodowlane. W 1974 r. powstaje 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza [od 1981 r. 3-letnia]. W 1977 r. szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Rolniczych. W 1989 r. powołano do życia Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa, a w roku 1994 rozpoczęło pracę Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Kolejne zmiany organizacyjne doprowadziły do powstania w 1998r Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.

powieksz
Budynek szkoły obecnie

Nazwa naszej placówki nadana uchwałą Rady Powiatu Łowickiego od 28 sierpnia 2019 roku brzmi: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu ul. Blich 10.

Blichowską szkołę ukończyło ponad 550 absolwentów przed II wojną światową, a po wojnie około 3500 techników i 2000 absolwentów szkół zasadniczych.

Aktualnie w ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu działają następujące typy szkół: Technikum nr 2 kształcące w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik agrobiznesu, technik logistyk, technik informatyk, technik programista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik inżynierii środowiska i melioracji, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2, w której młodzież kształci się w zawodzie mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych. Nauka we wszystkich typach szkół jest bezpłatna.