technik programista

Kształcenie  technika programisty w naszym Technikum nr 2 odbywa się w systemie modułowym, absolwent przystępuje do matury i po zdaniu egzaminów zawodowych z dwóch kwalifikacji

 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

uzyskuje tytuł technika programisty.

1. Uczniowie w czasie trwania nauki dzięki odpowiedniemu programowi nauczania i wykwalifikowanej kadrze zdobywają wszechstronną wiedzę z przedmiotów:

 • ogólnych: w tym w zakresie rozszerzonym matematyka,
 • zawodowych: 
  • tworzenia stron i aplikacji internetowych
  • tworzenia i zarządzania bazami danych
  • tworzenia aplikacji desktopowych
  • tworzenia aplikacji moblinych
  • testowania i dokumentowania aplikacji

2. W czasie trwania nauki uczniowie odbywają praktyki w zakładach związanych z technologią informatyczną np.: w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i wykorzystywaniem oprogramowania komputerowego.

3. W wyniku kształcenia uczeń uzyskuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • projektowania i implementowania aplikacji internetowych,
 • administrowania Systemami Zarządzania Bazami Danych
 • tworzenia stron internetowych przy pomocy HTML4, HTML5, CSS, JS
 • programowania aplikacji webowej z wykorzystaniem:
 • wzorców projektowych
 • frameworku jQuery
 • frameworku Node.js
 • frameworku Django
 • jezyka programowania np.: PHP, C#, Python, JavaScript, HTML5
 • wdrażania aplikacji webowych
 • planowania i zarządzania projektem
 • projektowania aplikacji
 • programowania desktopowych aplikacji okienkowych
 • implementacji poleceń wybranego języka programowania aplikacji mobilnych
 • tworzenia interfejsu użytkownika z wykorzystaniem języka XAML
 • tworzenia interfejsu użytkownika na podstawie dostępnych elementów UL
 • dokumentowania projektów programistycznych.

4. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na kierunkach technicznych.

5. Technik  informatyk to obecnie bardzo atrakcyjny zawód, poszukiwany przez pracodawców. Absolwent może podjąć pracę we wszystkich gałęziach gospodarki, na stanowiskach związanych z zastosowaniem informatyki np:.

 • programista stron internetowych i aplikacji internetowych,
 • programista języków obiektowych.

6. Firmy informatyczne wciąż mają problem z brakiem wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie programowania. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało, że w latach 2010–2025 będą oni najbardziej poszukiwaną grupą spośród zawodów technicznych. W 2016 roku liczbę brakujących na rynku pracy specjalistów z branży IT, w tym programistów, szacowano na ok. 50 tys. osób. (źródło Wikipedia) Kształcenie w zawodzie technik programista jest więc niezbędne i oczekiwane przez rynek pracy.

7. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik programista, mający potwierdzoną kwalifikację INF.03.Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych, dodatkowo po potwierdzeniu kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik informatyk.

Absolwenci są przygotowywani do uruchomienia, zorganizowania i prowadzenia własnej firmy usługowej!

Od 2016 roku patronat nad klasami informatycznymi oraz Szkolnym Kołem Robotyki - Robotomaniacy z Blichu sprawuje Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

 • Język polski
 • Fizyka
 • Język angielski
 • Matematyka