technik inżynierii środowiska i melioracji

Nauka na tym kierunku dostarcza wiedzy z zakresu inżynierii sanitarnej, wodnej i melioracyjnej, jak również z zakresu ochrony i rekultywacji środowiska a także urządzania terenów miejskich.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją obiektów gospodarki wodnej;

2) organizowania i prowadzenia robót związanych z wykonywaniem i utrzymaniem dróg dojazdowych do gruntów rolnych;

3) organizowania i prowadzenia robót regulacyjnych na małych ciekach wodnych;

4) organizowania i wykonywania robót melioracyjnych.

Uczniowie wykonują oraz nadzorują eksploatację systemów wodno-melioracyjnych dla małych obszarów, zabezpieczenia przeciwpowodziowe, oczyszczanie ścieków, sanitację wsi; określają źródła zagrożeń środowiska naturalnego; prowadzą roboty inżynieryjno-budowlane zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Nauka w zawodzie trwa cztery lata – dla absolwentów gimnazjów, pięć lat – dla absolwentów szkół podstawowych. W toku nauki realizowane są zarówno przedmioty zawodowe, jak i ogólnokształcące (w zakresie rozszerzonym – fizyka).

Szkoła przygotowuje do egzaminu zawodowego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji typowych dla zawodu:

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska.

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych.

 

Przy rekrutacji do klasy pierwszej będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:

• Język polski

• Matematyka

• Język angielski

• Fizyka

Absolwenci przygotowani są do pracy w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego zajmujących się gospodarką przestrzenną i komunalną oraz melioracją i zagospodarowaniem użytków zielonych. Mogą podjąć pracę w:

• stacjach uzdatniania wody

• spółkach wodnych

• instytucjach związanych z melioracją

• przedsiębiorstwach związanych z inżynierią środowiska i geodezją

• firmach budowlanych

• oczyszczalniach ścieków

Absolwenci mogą też kontynuować kształcenie na studiach lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Kierunek adresowany jest do uczniów o zainteresowaniach technicznych i przyrodniczych.