ZSP NR 2 CKZ ogłasza nabór na rok szkolny 2020/2021

5.02.2020 10:02

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

 Lp.

Działania Postępowanie rekrutacyjne
 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych; w naborze elektronicznym kandydat wybiera dowolną liczbę oddziałów z trzech szkół ponadpodstawowych, do których chciałby być przyjęty, układając je w formie listy preferencji, rozpoczynając od oddziału, do którego chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności (klasy z tej samej szkoły muszą być umieszczane obok siebie na liście). od dnia

15 czerwca 2020 r.

do dnia

10 lipca 2020 r.

godz. 15:00

 2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty, 2 zdjęcia, oświadczenie religia/etyka, WDŻ, klauzulę RODO, kartę zdrowia ucznia 

26 czerwca 2020 r.

- 10 lipca 2020

 

31 lipca 2020 r.

- 4 sierpnia 2020

 3. Możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata (wymaga odblokowania konta w szkole pierwszego wyboru i ponownego złożenia wniosku)

od dnia

31 lipca 2020 r.

do dnia

4 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:00

 4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 i 3 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru

na bieżąco do dnia

4 sierpnia 2020 r.

 5. Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

w dniu

12 sierpnia 2020 r.

do godz. 12:00

 6. Wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole

od dnia

15 czerwca 2020 r.

do dnia

14 sierpnia 2020 r.

 7. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu **

od dnia

13 sierpnia 2020 r.

do dnia

18 sierpnia 2020 r.

godz. 15:00

8.   Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  w dniu

19 sierpnia 2020 r.

do godz. 14:00

 

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 r.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-mail: blich@zsp2lowicz.pl

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) będzie odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły – www.zsp2lowicz.pl

 

 

Dla absolwentów szkoły podstawowej

Technikum – 5 – letnie

 

Lp. Symbol oddziału (klasy) Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/profil/zawód Języki obce Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  TAG  matematyka/

technik agrobiznesu

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
2.  TIN  matematyka/

technik informatyk

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski   j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski
3. TPR matematyka/

technik programista

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski   j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski
4.  TL  j. angielski/

technik logistyk

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, geografia, j. angielski
5.  TMRiA  matematyka/

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski
6.  TTŻ  chemia, matematyka/

technik technologii żywności

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, chemia, j. angielski
7.  TŻiUG  j. angielski/

technik żywienia i usług gastronomicznych

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski  j. polski, matematyka, biologia, j. angielski
8.  TISM  matematyka/

technik inżynierii środowiska i melioracji

 j. angielski,   j.niemiecki, j. rosyjski   j. polski, matematyka, fizyka, j. angielski

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 - 3 – letnia

 

Lp.

Symbol oddziału (klasy)

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania/zawód Języki obce   Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
1.  BS I st. mechanik –operator pojazdów i maszyn rolniczych  j. angielski  j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski