technik agrobiznesu

We współczesnym świecie istnieje potrzeba produkcji dobrej i zdrowej żywności, którą mogą zagwarantować profesjonalne gospodarstwa rolne osiągające jednocześnie  duże dochody!

 1. Przy rekrutacji do klas pierwszych brane są pod uwagę oceny
  z następujących przedmiotów: język polski, język anielski, biologia, matematyka.

 2. Uczeń w czasie trwania nauki zdobywa wszechstronną wiedzę z przedmiotów:
 • ogólnych,  w tym w zakresie rozszerzonym: matematyka
 • zawodowych z zakresu: produkcji roślinnej i zwierzęcej, obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie, prowadzenie działalności gospodarczej w agrobiznesie, planowanie przetwórstwa żywności, prowadzenie rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

       3. Uczeń zdobywa doświadczenie zawodowe. Odbywa praktykę w firmach branży rolno – spożywczej w kraju, istnieje również możliwość           wyjazdu na praktyki zagraniczne np. do Niemiec. Bierze udział także w różnych projektach, kształtując swoje umiejętności  komunikacyjne,             organizacyjne i techniczne.

       4. Absolwent przystępuje do matury, a w czasie trwania nauki zdaje egzaminy potwierdzające  kwalifikacje w dwóch zawodach:

 • rolnik - Prowadzenie produkcji rolniczej  
 • technik agrobiznesu - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie

 Ukończenie szkoły daje absolwentowi uprawnienia rolnicze!

             5. Nauka może być kontynuowana na studiach dziennych i zaocznych na kierunkach związanych
               z ekonomią i rolnictwem, na które  laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych mają wstęp wolny.


          6. Absolwent technikum agrobiznesu może podjąć pracę:

 • we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich formę organizacyjną czy własnościową, także w bankach i jednostkach budżetowych
 • na wszystkich stanowiskach pracy w działach ekonomicznych, finansowo -księgowych, zaopatrzenia i zbytu, kadrowych, samorządowych i innych związanych z przepływem informacji
 • może profesjonalnie prowadzić gospodarstwo rolne i pomnażać swój majątek.

Jeżeli masz zainteresowania ekonomiczne i rolnicze przyjdź na Blich!